Κοινοποίηση

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Πρόκειται για:

 1. τον Ζήση Τόλκο, αναπληρωτή Δημάρχου και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Ίωνα Δραγούμη
 2. τον Στέργιο Φιλιάδη, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Αμαξοστασίου
 3. την Αλεξάνδρα Βραγγάλα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού
 4. την Μαρία Ζουρμπίδου, Αντιδήμαρχο Εμπορίου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών
 5. και την Κατερίνα Ζιώγα, Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας και ΑμΕΑ

Η θητεία των Αντιδημάρχων ξεκίνησε σήμερα 04 Ιανουαρίου 2024, ενώ οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση Δημάρχου που επισυνάπτεται.

Παράλληλα όρισε τους εξής Εντεταλμένους Συμβούλους:

 1. Τριαντάφυλλος Τσιόλας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα
 2. Φώτης Τατσίδης, Επιχειρηματικότητας, Πράσινης Ανάπτυξης, Πράσινου Μετασχηματισμού και Ενεργειακής Αυτονομίας του Δήμου
 3. Χρήστος Βασιλάκης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Προώθησης του Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για το Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 10.685 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Άργους Ορεστικού μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι και ένας-μια (1) άμισθος-η Αντιδήμαρχος.
 9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δύο Δημοτικές Ενότητες αποτελούμενες από 18 Δημοτικές Κοινότητες.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 429/τ.Β΄/15-02-2019).
 11. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.

 

 

Αποφασίζει

 1. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
  Ζήσης Τόλκος
 • Στον κ. Ζήση Τόλκο (άμισθος Αντιδήμαρχος) με θητεία από 04-01-2024 έως 03-01-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 1. Αναπληρωτής Δημάρχου
 2. Κατά τόπον Αντιδήμαρχος με δικαίωμα υπογραφής στη Δημοτική Ενότητα Ίωνα Δραγούμη
Στέργιος Φιλιάδης

2) Στον κ. Στέργιο Φιλιάδη με θητεία από 04-01-2024 έως 03-09-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. υπεύθυνος υποδομών ύδρευσης, ποιότητας νερού ύδρευσης, ημερολογίων αντλιοστασίων και αποχέτευσης
 2. υπεύθυνος αποκομιδής καθαριότητας και ανακύκλωσης
 3. υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού, κοινόχρηστου ΦΟΠ
 4. υπεύθυνος άρδευσης,
 5. υπεύθυνος καθαριότητας και ευπρεπισμού αλσών και πάρκων
 6. υπεύθυνος δασικών θεμάτων
 7. υπεύθυνος παιδικών χαρών
 8. υπεύθυνος διαχείρισης και συλλογής αδέσποτων ζώων
 9. υπεύθυνος συντήρησης αθλητικών κέντρων και υποδομών
 10. υπεύθυνος γραφείου κίνησης και αμαξοστασίου, συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων έργου και στόλου μηχανημάτων όλου του Δήμου
 11. υπεύθυνος πολιτικής προστασίας
 12. υπεύθυνος συντήρησης δημοτικών κτιρίων και υποδομών
 13. υπεύθυνης λειτουργίας κοιμητηρίων
 14. υπεύθυνος για τη διαχείριση χορήγησης αδειών κλπ του προσωπικού που εμπλέκεται άμεσα στις παραπάνω αρμοδιότητες
Αλεξάνδρα Βραγγάλα

3) Στην κα Αλεξάνδρα Βραγγάλα με θητεία από 04-01-2024 έως 03-01-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. υπεύθυνη παιδείας
 2. υπεύθυνη πολιτισμού
 3. υπεύθυνη δια βίου μάθησης
 4. υπεύθυνη αθλητισμού
 5. υπεύθυνη τουρισμού
 6. υπεύθυνη νέας γενιάς
 7. υπεύθυνη λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου και Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 8. υπεύθυνη εθιμοτυπίας και εορτών-τελετών
 9. υπεύθυνη Φιλαρμονικής
 10. υπεύθυνη επικοινωνίας με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους
Μαρία Ζουρμπίδου

4) Στην κα Μαρία Ζουρμπίδου με θητεία από 04-01-2024 έως 03-01-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. υπεύθυνη λειτουργίας Βρεφικού και Παιδικών Σταθμών
 2. υπεύθυνη λειτουργίας Ιαματικών Λουτρών Αμμουδάρας
 3. υπεύθυνη λειτουργίας Μουσείου Παλαιοβοτανικής και Παλαιοντολογίας Νοστίμου
 4. υπεύθυνη αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος
 5. υπεύθυνη λειτουργίας λαϊκής αγοράς, έκδοσης σχετικών αδειών, ανακλήσεων αδειών και προστίμων
 6. υπεύθυνη λειτουργίας εμποροπανήγυρης
 7. υπεύθυνη διαφήμισης και υπογραφής κάθε είδους σχετικών αδειών
 8. υπεύθυνη κατάρτισης κανονισμών λειτουργίας και κανονιστικών αποφάσεων
 9. υπεύθυνη διαχείρισης διοικητικών υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού και χορήγησης αδειών
 10. υπεύθυνη διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, προώθησής τους προς επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες και αμφίδρομη ενημέρωσης των πολιτών
Κατερίνα Ζιώγα

5) Στην κα Αικατερίνη Ζιώγα με θητεία από 04-01-2024 έως 03-01-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. υπεύθυνη κοινωνικής πρόνοιας, μέριμνας και συνοχής
 2. υπεύθυνη Ατόμων με Αναπηρία, ισότητας των δύο φύλων και ευπαθών-ευάλωτων ομάδων
 3. υπεύθυνη δημόσιας υγείας και υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας
 4. υπεύθυνη κοινωνικής αλληλεγγύης
 5. υπεύθυνη λειτουργίας Βοήθεια στο Σπίτι
 6. υπεύθυνη δράσεων εθελοντισμού
 7. υπεύθυνη επικοινωνίας με Συμβούλια Κοινοτήτων και Προέδρους για την ανάδειξη και καταγραφή των κατά τόπους προβλημάτων
 8. υπεύθυνη για το κοινωνικό παντοπωλείο και την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων

 

 1. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.
 3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
 4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζήσης Τόλκος. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Στέργιο Φιλιάδη. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Μαρία Ζουρμπίδου. Όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Αλεξάνδρα Βραγγάλα και όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Αικατερίνη Ζιώγα.
 5. Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
 6. Τον οικονομικό σχεδιασμό – προγραμματισμό πλην των θεμάτων που προδιαγράφονται και εκτελούνται από τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου θα έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 7. Την ευθύνη κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου θα έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 8. Την ευθύνη εποπτείας της εκτέλεσης έργων του Δήμου θα έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 9. Επίσης, ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 04/01/2024 μέχρι και 03/01/2025 την Αντιδήμαρχο κα Αικατερίνη Ζιώγα.
 10. Επίσης, ορίζονται ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι εξής:
Τριαντάφυλλος Τσιόλας

α.      Τριαντάφυλλος Τσιόλας, αγροτικής ανάπτυξης και πρωτογενή τομέα

Φώτης Τατσίδης

β. Φώτιος Τατσίδης, επιχειρηματικότητας, πράσινης ανάπτυξης, πράσινου μετασχηματισμού και ενεργειακής αυτονομίας του Δήμου

Χρήστος Βασιλάκης

γ.   Χρήστος Βασιλάκης, μαζικού αθλητισμού, αθλητικών σωματείων και νέας γενιάς, καθώς και προώθησης τουριστικού προϊόντος του Δήμου

 1. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

Κοινοποίηση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.