Κοινοποίηση

Την Δευτέρα 7/6/2021, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη για θέματα της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος Καλλιόπη Κυριακίδου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακής Μετάβασης Στέργιος Κιάνας, στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας, μέλη της ομάδας παρακολούθησης της Γέφυρας, καθώς και στελέχη της αναδόχου εταιρείας στην οποία μετά από διαγωνισμό έχουν ανατεθεί καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία της δημοπράτησης και την επίβλεψη της μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και της εργασίας συντήρησης και αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Τεχνικός Σύμβουλος μετά από σειρά επισκέψεων στο έργο, εξέθεσε αναλυτικά όσα ήδη έχει εγγράφως καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας και ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες για τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεδομένου ότι τα προβλήματα που παρουσιάζει η Γέφυρα είναι πολυπαραγοντικά και σύνθετα με αμεσότερο αυτό της διάβρωσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα.

Επεσήμανε ότι ορθώς ελήφθησαν άμεσα τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των χρηστών, δηλαδή η χρήση των φαναριών και ο περιορισμός ταχύτητας και τόνισε ότι αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αρθούν εάν δε ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Η Περιφέρεια από την αρχή αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα αλλά και την ιδιαιτερότητα του προβλήματος της Γέφυρας και ενεργοποίησε με διαφάνεια σειρά εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημιακών και Μελετητών, ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών αλλά και τη σημαντικότητα του έργου, να δοθούν οι βέλτιστες λύσεις.

Δεσμευόμαστε και είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε άμεσα και θεσμικά όσα θα προκύψουν από τις μελετητικές εργασίες, τις οποίες παρακολουθούμε στενά.

Ακολουθεί το κείμενο της αυτοψίας (μετά από άδεια του συντάκτη):

Ενεργώντας στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών μας, Τεχνικού Συμβούλου, προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διενεργήσαμε αυτοψία στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων, στις 04.05.2021, παρουσία στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την υποστήριξη κλιμακίου συντήρησης της ΠΚΜ, κατά την οποία εξειδικευμένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες προέβησαν σε οπτική επιθεώρηση, τοπογραφικές μετρήσεις, λήψη φωτογραφιών και βίντεο υψηλής ακρίβειας, και λοιπούς μη καταστροφικούς ελέγχους, όπου αυτό κατέστη δυνατό. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα μονολιθικά τμήματα του φορέα (προβολοδόμηση), στις δοκούς Gerber και στις συνδέσεις τους.

Συγκεκριμένα, έγινε οπτικός έλεγχος στο κατάστρωμα καθώς και στα πλευρικά μέτωπα του φορέα της γέφυρας, όπου αυτό κατέστη δυνατό, καθώς και με κάμερα υψηλής ακρίβειας σε drawn. Επίσης έγινε, με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Συντήρησης της Περιφέρειας, αποκάλυψη μικρού τμήματος του καταστρώματος, δηλ. της άνω παρειάς της κιβωτοειδούς διατομής των μονολιθικών τμημάτων του φορέα σε επιλεγμένες θέσεις.

Από την επεξεργασία και τη μελέτη των στοιχείων που ελήφθησαν ως άνω διαπιστώθηκαν τα εξής:

Παρατηρούνται σοβαρότατες βυθίσεις του καταστρώματος σε όλο το πλάτος του αναπτυσσόμενες κατά μήκος του μονολιθικού φορέα με τυπική μορφή παραμόρφωσης της ελαστικής γραμμής προβόλου και με μεγέθυνση πλησίον των άκρων της προβολοδόμησης. Σημειώνεται ότι εκτελέσαμε σειρά τοπογραφικών μετρήσεων για την διαπίστωση των
βυθίσεων των άκρων των προβόλων.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε εκτεταμένη και σοβαρή διάβρωση οπλισμών σε όλο τον φορέα. Η έκταση και ο βαθμός της διάβρωσης αλλά και η γενικότερη κατάσταση του σκυροδέματος κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Από την αποκάλυψη του σκυροδέματος του Φορέα (κιβωτοειδούς διατομής) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στεγάνωση του καταστρώματος.

Επιπλέον, και παρά το γεγονός ότι κατά την ημέρα της επιθεώρησης ο καιρός ήταν ξηρός, μετά την τοπική αφαίρεση του ασφαλτοτάπητα, διαπιστώθηκε πως το σκυρόδεμα του φορέα διατηρούσε μεγάλη υγρασία. Επισημαίνεται ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, γίνεται εκτενής αλατισμός του καταστρώματος για τον αποχιονισμό.

Υπενθυμίζεται ότι τα άλατα δρουν ως καταλύτες κατά την ηλεκτροχημική διαδικασία της διάβρωσης. Το γεγονός ότι νερό με έντονη παρουσία αλάτων διέρχεται από το εσωτερικό του Φέροντα Οργανισμού είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Πολύ περισσότερο δε όταν υπάρχει κίνδυνος να διαβρωθούν οι τένοντες προέντασης.

Από τα πλάγια μέτωπα της γέφυρας, και συγκεκριμένα στα τοιχώματα της κιβωτοειδούς διατομής της προβολοδόμησης, παρατηρούνται αδικαιολόγητα βαθιές ρωγμές προδίδουσες πιθανούς τύπους αστοχίας οι οποίοι εξετάζονται. Σε κάθε περίπτωση παρατηρείται εξελισσόμενη και σοβαρή διάβρωση, ως προαναφέρθηκε, εφόσον διέρχεται από αυτές νερό με έντονη παρουσία αλάτων, κυρίως λόγω της απουσίας στεγάνωσης αλλά και της ελλιπέστατης αποχέτευσης του καταστρώματος.

Συνολικά, τα δεδομένα ότι:

  1. δεν υπάρχει στεγάνωση του καταστρώματος
  2. Οι απορροές του καταστρώματος είναι διαβρωμένες
  3. γίνεται για χρόνια εκτεταμένη χρήση αλατιού για τον αποχιονισμό
  4. είναι οφθαλμοφανής εμφανής η σημαντική διάβρωση των χαλαρών οπλισμών (σημειωτέο ότι η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας μας έχει δώσει φωτογραφία τένοντα που διαβρώνεται!)
  5. από επιμήκεις ρωγμές (με διάφορη λοξότητα) στα πλάγια μέρη του φορέα της προβολοδόμητης διέρχεται νερό με άλατα, σε τόσο μεγάλο βαθμό μάλιστα που είναι εμφανή τα σημάδια της ροής αυτής, οδηγούν σε ανησυχητικά συμπεράσματα σχετικά με την παθολογία του σκυροδέματος του φορέα.

Η εκτίμησή μας είναι ότι η παθολογία αυτή επηρεάζει δραματικά τόσο την Φέρουσα ικανότητα του φορέα, όσο και την ταχεία υποβάθμισή της.

Η έρευνα θα συνεχιστεί για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των γενεσιουργών αιτίων των βυθίσεων αφενός, και αφετέρου για τα ενδεχόμενα σενάρια αστοχίας του φορέα λόγω της τόσο εκτεταμένης διάβρωσης.

Κρίνουμε ότι:

  1. Δικαιολογούνται πλήρως τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της γέφυρας λόγω της σοβαρότητας των παραμορφώσεων και των ενδείξεων εξελισσόμενης διάβρωσης. Εξετάζεται η περίπτωση περαιτέρω λήψης μέτρων προσωρινού χαρακτήρα για την αποφόρτιση του φορέα με αραίωση των συρμών κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
  2. Απαιτούνται άμεσα μετρήσεις ακριβείας σε συγκεκριμένες θέσεις καθώς και δειγματοληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και την επιβεβαίωση της αναγκαιότητας λήψης άμεσων μέτρων.
  3. Ο Τεχνικός Σύμβουλος υπό το βάρος των συνθηκών θα προβεί άμεσα κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία και στο συμβατικό πλαίσιο που του επιτρέπεται, σε περαιτέρω μετρήσεις και ελέγχους ώστε να επιβεβαιώσει τα πρώτα δυσμενή συμπεράσματα που προκύπτουν από την εν λόγω αυτοψία αλλά και την αποτίμηση της ασφάλειας για την κυκλοφορία της γέφυρας.
  4. Από τα προαναφερόμενα αυτονοήτως συνάγεται ότι δεν τίθεται θέμα στην παρούσα φάση δοκιμαστικών φορτίσεων ή καταστροφικών ελέγχων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την κατάσταση του φορέα, πριν προηγηθεί αντίστοιχη μελέτη με βάση ασφαλή δεδομένα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και ό,τι άλλο απαιτηθεί για το καλό του Έργου.

Κοινοποίηση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.